DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

„HOTEL RÓŻA” Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.roza.com.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-28

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Przygotowanie deklaracji dostępności w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-02
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyna Gregorczuk-Fedorowicz, e-mail: roza@roza.com.pl, telefon: +48 33 854 28 46.

Tą samą drogą można składać: wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie / zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie żądania / zgłoszenia:

 • powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni,
 • jeżeli w ww. terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia,
 • jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji,
 • w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia – adresowanej do „HOTEL RÓŻA” Spółka z o.o. – skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony,
 • po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

 • „HOTEL RÓŻA” Spółka z o.o. zlokalizowany jest w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Ustroniu,
 • do budynku prowadzi wejście główne od ul. Szpitalnej, wykonane z kostki brukowej. Po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd dla wózków oraz dzwonek w celu wezwania pomocy. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie,
 • budynek jest wyposażony w windę, 3 ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na poziomie -1, na parterze oraz na 1. piętrze). Wszystkie pomieszczenia zabiegowe i medyczne, jadalnia, kawiarnia dostępne są dla osób z niepełnosprawnością. Ośrodek posiada również pokoje dostosowane dla osób poruszających się na wózkach,
 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchu zlokalizowane są na parkingach: bezpośrednio przed wejściem głównym oraz na parkingu górnym obiektu,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.