Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, skorzystaj z poniższego formularza by się z nami skontaktować:

 • Róża, ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń, Polska,

  „Hotel Róża” Sp. z o.o., REGON: 931930965, NIP: 548-21-33-988

  KRS: 0000194841, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-B.

  Kapitał zakładowy: 180.000,00 PLN

  Numery kont bankowych dla przelewów w:

  PLN:  21 1050 1096 1000 0022 1204 2770

  EUR: PL 45 1050 1403 1000 0023 0454 7918,  SWIFT „INGBPLPW”

   

Sprawdź, jak do nas dojechać

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „HOTEL RÓŻA” Spółka z o.o.

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest „Hotel Roża” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez VIII Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000194841, NIP: 5482133988, REGON: 931930965 (dalej Administrator).

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług hotelowych lub medycznych lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych to:

a) zgoda, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w jednym lub kilku celach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

b) wymogi kontraktowe, czyli konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy / świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c) wymogi ustawowe, czyli konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust.2 lit. h) RODO),

d) wymogi bezpieczeństwa życia lub zdrowia, czyli konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),

e) uzasadnione wymogi Administratora, czyli konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Administrator przetwarza dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe, medyczne) pozyskane bezpośrednio od danej osoby w następujących celach:

a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody. W tym przypadku można cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa udzielenia zgody spowoduje, że Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w tej zgodzie,

b) w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa – na podstawie wymogów ustawowych, w tym w szczególności obowiązków prawnych, które związane są z działalnością leczniczą oraz przepisów podatkowych,

c) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu świadczonych usług, w celu marketingu usług Administratora, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu informatycznego – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora,

d) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora.

5. Administrator przetwarza dane osobowe (dane identyfikacyjne i kontaktowe) pozyskane od osoby trzeciej w celach określonych w pkt. 4 ust. b)-d) niniejszego dokumentu.

6. W związku z funkcjonującym systemem monitoringu wizyjnego, Administrator przetwarza dane osobowe (wizerunek) osób przebywających w budynku pod adresem ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń lub na terenie przylegającym / parkingu w celach związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa oraz zdrowia tych osób, a także w celu ochrony mienia (podstawa prawna określona w pkt. 3 ust. d)-e) niniejszego dokumentu).

7. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

a) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo

b) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

8. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np.: podmiotom realizującym świadczenia medyczne, dostawcom usług informatycznych, audytorom i doradcom na podstawie umów o powierzenie danych osobowych,

b) innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

9. Przetwarzanie pozyskanych danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie danych jest warunkiem świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w konsekwencji podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usług.

10. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – inż. Ewa Pitera, z którym możliwy jest kontakt listowny pod adresem Administratora lub mailowy pod adresem: ewapitera.iodo@gmail.com.